Mateřská škola
Olovnice

O nás

  • Charakteristika a organizace MŠ Olovnice

Identifikační údaje:

MŠ Olovnice, okres Mělník

Sídlo: U Rybníka 1, 273 26 Olovnice

Zřizovatel: Obec Olovnice

Ředitelka: Mgr. Agáta Rusiňáková

Název školního vzdělávacího programu: "POZNÁVÁME SVĚT SE SLUNÍČKEM"

Obsah ŠVP je k dispozici pro rodiče na dostupném místě v MŠ.

 

MŠ je školské vzdělávací zařízení, jde o 1. stupeň vzdělávání, garantované státem.

MŠ jednotřídní, věkově smíšená,  kapacita 28 dětí

Složení dětí:  3- 6 let, v případě OŠD děti do 7 let.

MŠ je samostatný právní subjekt, jako jediné školské zařízení v obci, spádově přijímá děti z okolních obcí.

Provozní doba: 6:30 - 16:30 hod.

Školné: 600,- Kč / měs. (splatné do 15. dne v měsíci).

Stravné: 45,-Kč / celodenní – 2x svačina, oběd (splatné do 15. dne následujícího měsíce).

V sousední obci Slatina je ZŠ čtyřtřídní a MŠ  se kterými MŠ spolupracuje.

Kriteria pro přijetí dětí : MŠ přijímá děti podle spádovosti (trvalého pobytu) a podle věku dětí.

Pokud dítě není zralé pro předškolní vzdělávání, provoz a akce školy, může ředitelka školy jeho docházku přerušit, případně odložit.

MŠ může přijmout dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, pouze ale v maximální spolupráci s rodinou a odborným poradenským zařízením, pokud pro tuto péči budou v MŠ vhodné podmínky.

MŠ  a akce školy může navštěvovat pouze dítě zdravé, bez příznaků nemoci.

S příznaky pedikulózy do úplného odvšivení (dále upravuje Školní řád)

Při přijímání dětí ředitelka zohledňuje :  věk dětí , bydliště, případně zralost dítěte

Rodiče u zápisu (organizován 1x ročně) podají žádost o přijetí dítěte do MŠ a v řádné lhůtě (30 dní) jsou vyrozuměni Rozhodnutím ředitelky MŠ.

Adaptační program: nastaven induviduálně pro každé dítě, tak aby vyhovoval především dětem. 

Rodiče mohou zpočátku pobývat s dětmi v MŠ, doba pobytu se prodlužuje postupně, rodičům jsou nabízeny návštěvní dny před začátkem docházky do MŠ za účelem seznámení dětí s prostředím, dětmi, personálem atd.

Projekt Rodinná škola: MŠ využívá podmínek a rodinného prostředí co nejvíce – prostředí příznivé dětem.

Klade důraz na klidné, pohodové a radostné prostředí tak, aby se děti v MŠ cítily dobře – důležitá návaznost na další výchovně vzdělávací působení.

MŠ klade důraz na blaho a oprávněné zájmy dítěte.

MŠ preferuje:

-zdravý životní styl, zdravé stravování, přiměřený pohyb, pobyt v přírodě – využívá okolí obce.

-toleranci, respektování, mravní hodnoty, zásady slušného chování, dodržování pravidel.

-zdravý rozumový, tělesný a citový vývoj, co největší individuální přístup k dětem v rámci     personálních možností.

-tradiční výchovu v dobrém slova smyslu, kdy cílem je příprava na další vzdělávání a slušně vychovaný člověk, který se dále dobře uplatňuje ve škole i společnosti.

Na výchovném působení se podílí a dobře spolupracuje veškerý personál MŠ. Výchovné působení MŠ upřednostňuje v úzké spolupráci s rodinnou (být s rodiči partnery). Poloha MŠ umožňuje pobyt v přírodě v okolí MŠ, obce, využití k poznání a sportovním hrám a činnostem.

MŠ je umístěna ve staré budově, která nebyla postavena k účelu předškolního zařízení, je však prostorově dostačující kapacitě, má přilehlou školní zahradu o rozloze 712 m2. Je v klidné části obce.

Od roku 2005 se MŠ ve spolupráci se zřizovatelem průběžně rekonstruuje, proběhla částečná rekonstrukce školní kuchyně, celková rekonstrukce sociálního zařízení, oken, elektřiny ap. tak, aby postupně vyhovovala příslušným normám a současným standartům.

Vzhledem k nutným opravám a rekonstrukcím, které každý rok v MŠ probíhají (nedají se dělat za provozu) a k podmínkám jednotřídní MŠ bývá MŠ o hlavních prázdninách uzavřena.

MŠ disponuje dvěma hernami menšími, pro účely řízených i volných činností a her dětí,

jednou větší hernou pro pohybové a sportovní aktivity a odpolední odpočinek dětí. Starší předškolní děti mají možnost trávit část odpoledního odpočinku klidovými aktivitami v jedné z místností. Dále disponuje  jídelnou, šatnou, má svou školní kuchyni, děti mají možnost být v kontaktu s p. kuchařkou, mohou se podílet na přípravě svačin, poznávat, učit se – zdravý životní styl apod.

Vybavení tříd a heren je dostačující, postupně v rámci finančních možností obměňováno a modernizováno. Vybavení pomůckami k výchovně vzdělávací práci je dobré, je pravidelně doplňováno o nové pomůcky, hračky didaktické hry a další potřeby.

K pobytu venku slouží jak školní zahrada s pískovištěm dřevěnými hracími prvky, tak dětské hřiště v obci, postavené z fondů EU. 

Budova MŠ je v klidné části obce, v blízkém okolí je příroda, rybník, dostatek zeleně.

MŠ využívá pestrých možností vycházek do okolí, např. lesíkem po cyklostezce do sousední obce Zeměchy k delším poznávacím vycházkám a sledování lidské činnosti v zahradách, na poli, u rybníka, při úpravách v obci apod., dále např. život vodního ptactva u rybníků a okolní přírody. Dle možností může také navštívit nedaleké přírodní zařízení a záchrannou stanici pro zvířata „Čabárnu“ s naučným programem pro děti.

Dále pravidelně navštěvuje místního chovatele koní a dalšího zvířectva.

MŠ vyjíždí k návštěvě divadelních představení do Kralup n.Vlt., nebo do Kladna, dle nabídky  obou institucí.

Každý rok vyjíždí také na výlet, např. do ZOO, na Pohádkový hrad, do zábavného parku Mirakulum a pod.

MŠ pořádá v průběhu roku pro děti zábavná dopoledne, (Dýňování, Slet čarodějnic, MDD, rozloučení s předškoláky apod.) dále výlet za poznáním k ukončení školního roku.

Projekt Čtení: MŠ umožňuje rodičům a přátelm školy přijít číst dětem pohádky a příběhy. Pro děti je to další zpestření činností, možnost poznávat jiné lidi, jejich profese apod. Projekt bohužel ztroskotává, přes pobídky pedagogů, na malém zájmu rodičů.

Spolupráce se zřizovatelem: Projednávání  záměrů, podmínek a řešení záležitostí MŠ se zřizovatelem se uskutečňuje na základě vzájemné dohody.

Finanční zajištění provozu MŠ zřizovatelem je dostačující.

MŠ se každoročně zúčastňuje Vítání občánků v obci a vystupuje s krátkým programem, dále vánočního rozsvěcení stromku v obci, MDD.

Představitelé obce navštěvují a finančně podporují některé akce školy (např. vánoční setkání s programem pro rodiče a přátele MŠ, Mikulášská nadílka, apod.)

Spolupráce se ZŠ Slatina: MŠ a ZŠ pořádají pravidelně vzájemné poznávací návštěvy s programem a soutěžemi, společné výlety za poznáním. Ředitelky MŠ a ZŠ konzultují potřeby předškolních dětí, školní zralost, vzájemně se informují o požadavcích výchovně vzdělávací práce. Učitelky MŠ mají zpětnou vazbu při akci „Zápis nanečisto“ v ZŠ Slatina.

MŠ již tradičně spolupracuje s institucí Prima Vizus, která v rámci celé republiky provádí zakladní a preventivní oční vyšetření předškolních dětí, v důvěrně známém prostředí MŠ a zcela jednoduchou a pro děti nenásilnou metodou. Probíhá pouze na základě zájmu rodičů o vyšetření.

Spolupráce s rodiči: MŠ nabízí informace, konzultace s rodiči, poradenskou činnost. 1 -2x ročně pořádá schůzky s rodiči. Seznamuje rodiče s ŠVP, učebními pomůckami, provozem MŠ, Školním řádem MŠ apod.

Od roku 2015 funguje internetová aplikace pro přehled o počtu dětí v souvislosti s odpololedním pobytem v MŠ. MŠ informuje  rodiče o akcích školy na nástěnce, možno i e-mailem, průběžně (denně) informuje o programu apod., snaží se vyhovět individuálním potřebám dětí a rodičů při pobytu dětí v MŠ.

V případě potřeby individuální důvěrné informace o dítěti podává personál taktně v klidném prostředí.

MŠ pořádá v průběhu roku zábavná odpoledne či dopoledne pro rodiče s dětmi, výtvarné dílny apod., (karneval, pečení vánočního cukroví, apod.) s tematicky zaměřenými hrami a soutěžemi rodinných týmů. Tyto akce jsou pořádány pouze v případě zájmu a aktivní spolupráce s rodiči.

Stabilní a dobře fungující pracovní kolektiv preferuje svědomité vzdělávání a výchovu ve stabilním, vlídném, příjemném, bezpečném a zdravém prostředí pro děti.

Preferuje dodržování nastavených pravidel ve prospěch dětí.

Je zároveň dostatečně flexibilní a vstřícný, pokud rodiče potřebují, a to po vzájemné dohodě a v rámci možností školy.

Učitelky také působí, v případě zájmu rodičů, poradensky a to na základě znalostí pedagogiky a vývojové psychologie dítěte.

Dále se vzdělávají, sledují nové poznatky v těchto oblastech.

Mgr.Agáta Rusiňáková - ředitelka MŠ

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Aktuální počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
oblačno 26 °C 9 °C
sobota 15. 6. jasno 26/13 °C
neděle 16. 6. déšť 27/14 °C
pondělí 17. 6. jasno 25/12 °C